ชื่อ-สกุล : น.ส.ปนัดดา อินเผือก

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...