ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี , งานเอกสารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098616

more...