ชื่อ-สกุล : มิสกิตติ์รวี สอดสี สอดสี

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040155574

more...