ชื่อ-สกุล : มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , Smart English , งานหลักสูตร , งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040005572

more...