ชื่อ-สกุล : มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098586

more...