ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามณี บนกระโทก

สังกัดหน่วยงาน : ป.2 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040090606

more...