ชื่อ-สกุล : มิสอัมพร เพิ่มสุข

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040479924

more...