ชื่อ-สกุล : มิสธารปาง ต.วิเชียร

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65309000309711

more...