ชื่อ-สกุล : ม.คมสัน เชื้อคำเพ็ง

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040090568

more...