ชื่อ-สกุล : มิสปัทมา อังคประสาทชัย

สังกัดหน่วยงาน : ป.4 , งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040007141

more...