ชื่อ-สกุล : มิสปาริฉัตร กวดวงศ์ษา

สังกัดหน่วยงาน : ป.4 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098292

more...