ชื่อ-สกุล : มิสนงลักษณ์ บุญกระจ่าง

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64303040156032

more...