ชื่อ-สกุล : มิสปารวี ลูกสีดา

สังกัดหน่วยงาน : ม.3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098284

more...