ชื่อ-สกุล : นายHepolito Jojo Niepes

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Holy Name University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62303040063321

more...