ชื่อ-สกุล : มิสไพจิตร ชูศิริ

สังกัดหน่วยงาน : ม.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040090541

more...