ชื่อ-สกุล : มิสกัญพัชร์ อาจหาญ

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403041044697

more...