ชื่อ-สกุล : มิสศศพินทุ์ นพเดชารุ่งรัศมี

สังกัดหน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 59203040474098

more...