ชื่อ-สกุล : มิสเสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040030402

more...