ชื่อ-สกุล : มิสกนกวรรณ ไชยศร

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62109000445778

more...