ชื่อ-สกุล : มิสเขมจิรา ปลงไสว

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี , งานหลักสูตร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098560

more...