ชื่อ-สกุล : มิสศันสนียา ขำกลัด

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098675

more...