ชื่อ-สกุล : มิสพเยาว์ โค้งนอก

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040090614

more...