ชื่อ-สกุล : ม.เกรียงไกร ภู่ระหงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 66403040036351

more...