ชื่อ-สกุล : มิสกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิติวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040166611

more...