ชื่อ-สกุล : ม.เกรียงไกร คงเมือง

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040249125

more...