ชื่อ-สกุล : มิสทองเครือ แจ่มศรี

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098705

more...