ชื่อ-สกุล : นางปราณี จันทร์พิมาย

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...