ชื่อ-สกุล : มิสสุวิมล บูรณสมภพ

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , Smart English , งานหลักสูตร , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098683

more...