ชื่อ-สกุล : มิสพัชมณ นวลนันตา

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041097954

more...