ชื่อ-สกุล : นายมานิตย์ พากเพียร

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...