ชื่อ-สกุล : มิสกรรณิการ์ มณีแสง

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีทางการศึกษา , ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64403040017621

more...