ชื่อ-สกุล : มิสสุกัญญา ชวนฤทัย

สังกัดหน่วยงาน : ป.2 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040375657

more...