ชื่อ-สกุล : ม.อุดมโชค คงเติมสิน

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104556

more...