ชื่อ-สกุล : มิสบังอร แก้วมูล

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 60303040467965

more...