ชื่อ-สกุล : มิสวริษฐา ฉายากุล

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104513

more...