ชื่อ-สกุล : ม.เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา

สังกัดหน่วยงาน : ป.4 , ป.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040053986

more...