ชื่อ-สกุล : มิสวีรยา สุขาล

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , ห้องสมุด , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104530

more...