ชื่อ-สกุล : ม.ประเคน รักเรียน

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040053943

more...