ชื่อ-สกุล : ม.จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ

สังกัดหน่วยงาน : งานแนะแนว

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040054010

more...