ชื่อ-สกุล : มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098209

more...