ชื่อ-สกุล : ม.เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม

สังกัดหน่วยงาน : ม.3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104548

more...