ชื่อ-สกุล : มิสชลธิชา บุญเลี้ยง

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , งานหลักสูตร , งานวิจัย , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098454

more...