ชื่อ-สกุล : มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานบริหารฝ่ายปกครอง , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098438

more...