ชื่อ-สกุล : มิสดวงจันทร์ สมคะเน

สังกัดหน่วยงาน : ป.3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098071

more...