ชื่อ-สกุล : มิสจิรฐา กิจเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098446

more...