ชื่อ-สกุล : MissTeresita Caloy

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Education ( Saint Louis College, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403040489697

more...