ชื่อ-สกุล : ดร.Tacia Poschor

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Advanced Diploma of Education Studies ( The College of Teachers, United Kingdom )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403040280364

more...