ชื่อ-สกุล : ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104564

more...