ชื่อ-สกุล : มิสศุภนุช วิสุทธิวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : ป.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098471

more...