ชื่อ-สกุล : มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , งานวัดผลประเมินผล , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี , งานเอกสารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตร , งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098039

more...